Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej Bright Apps Sp. z o.o. (dalej: „Firma”).

1.2. Administratorem danych osobowych jest Bright Apps Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 6/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000511873, NIP: 6772382039, REGON: 123145312 (dalej: „Administrator”).

2. Rodzaj zbieranych danych

2.1. Firma zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników, którzy wypełniają formularze kontaktowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Treść wiadomości,
 • Pliki załączone do formularzy, które mogą zawierać dane osobowe.
3. Cel przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

 • Udzielania odpowiedzi na zapytania i wiadomości przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 • Nawiązywania kontaktu z użytkownikami w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Firmę,
 • Realizacji umów i zleceń,
 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy,
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (marketing bezpośredni własnych produktów i usług).
5. Odbiorcy danych

5.1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane:

 • Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT i innym podwykonawcom.
6. Okres przechowywania danych

6.1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 Polityki Prywatności, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7. Prawa użytkowników

7.1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zabezpieczenia danych osobowych

8.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, adekwatne do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

9. Kontakt w sprawie danych osobowych

9.1. Wszelkie pytania, wnioski lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.bright-apps.eu.

10.2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 19.06.2024.

Bright Apps Sp. z o.o.
Bright Apps Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

m: [email protected]
t: +48 602713288